SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  THAM KHẢO VIẾT SKKN NĂM 17-18

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:35' 25-10-2017
  Dung lượng: 200.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THOẠI SƠN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  Số: 281/QĐ-PGDĐT
   Thoại Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2015
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành quy chế về hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành GDĐT huyện Thoại Sơn


  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THOẠI SƠN

  Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND-NV ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn;
  Căn cứ Quyết định 950/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc ban hành quy chế về hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành GDĐT tỉnh An Giang;
  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành GDĐT huyện Thoại Sơn”.
  Điều 2. Quy chế này được thực hiện kể từ năm học 2015-2016. Những quy định, hướng dẫn trước đây trái với Quy chế này bị bãi bỏ.
  Điều 3. Các bộ phận thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  TRƯỞNG PHÒNG
  
  - Như Điều 3;
  - TT. BTĐKT huyện Thoại Sơn;
  - Lưu: VT.
    
  
  Ngô Văn Quí
  
  

  UBND HUYỆN THOẠI SƠN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  QUY CHẾ
  Về hoạt động sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong ngành GDĐT huyện Thoại Sơn
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-PGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn)

  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
  Quy định này hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét duyệt và công nhận sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (sau đây gọi chung là sáng kiến) trong ngành GDĐT huyện Thoại Sơn.
  Điều 2. Đối tượng được công nhận là sáng kiến
  1. Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm làm mới hoặc cải tiến khi giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:
  a) Sản phẩm, dưới các dạng vật thể (ví dụ: dụng cụ, thiết bị, linh kiện, sản phẩm công nghệ thông tin, ĐDDH tự làm đạt giải cấp huyện trở lên (đối với cá nhân của đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT).
  b) Quy trình (ví dụ: quy trình ứng dụng công nghệ; quy trình thanh, kiểm tra, xử lý; quy trình tổ chức hoạt động giáo dục; quy trình sử dụng, bảo quản thiết bị, sáng tạo đồ dùng dạy học; quy trình cải tiến phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử, nâng cao chất lượng dạy và học…).
  2. Giải pháp quản lý là cải tiến cách thức tổ chức, điều hành công việc mang lại hiệu quả vượt trội, thuộc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến hoạt động cá nhân phụ trách, trong đó có:
  a) Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu, ứng dụng phần mềm trong quản lý);
  b) Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.
  3. Giải pháp tác nghiệp bao gồm làm mới, cải tiến các phương pháp thực hiện thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc, thuộc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến hoạt động cá nhân phụ trách, trong đó có :
  a) Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">