Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Gốc > ÂM NHẠC TIỂU HỌC >

  SỐ LIỆU TCM & BÁO CÁO CUỐI NĂM

   

    

   PHOØNG GD & ÑT THOAÏI SÔN                  PHIEÁU ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI

   Toå chuyeân moân: AÂm nhaïc 3                             GIAÙO VIEÂN TIEÅU HOÏC

                                                                                 Naêm hoïc: 2013 – 2014

   

  THOÂNG TIN CHUNG

   

  8

   

   

  1

   

   

  0

   

  1. Hoï vaø teân GV: Leâ Taán Ñöùc                                               Maõ soá:

  5

   

   

  2

   

   

  1

   

   

  1

   

   

  2

   

   

  0

   

   

  8

   

   

  2

   

  2. Daïy moân:  Âm nhạc.Tröôøng tieåu hoïc B.Vónh Khaùnh        Maõ soá:

  x

   

   

  1

   

   

  1

   

   

  7

   

   

  4

   

   

  2

   

   

  3

   

   

  0

   

   

  9

   

  3. Ngaøy sinh:                                                                       Nam:                Nöõ:

  1

   

   

  9

   

   

  3

   

   

  9

   

   

  9

   

   

  1

   

  4. Naêm vaøo ngheà:                                                          Soá naêm daïy Tieåu hoïc:

   

  KEÁT QUAÛ ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI

   

  Noäi dung ñaùnh giaù töøng lónh vöïc

  ( Ghi xeáp loaïi: Toát, Khaù, Trung bình, Keùm )

  Töï ñaùnh giaù

  Toå chuyeân moân

  Hieäu tröôûng

  ØLónh vöïc 1:

  Phaåm chaát, chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng

  Toát

  Toát

   

  ØLónh vöïc 2:

  Kieán thöùc

  Toát

  Toát

   

  ØLónh vöïc 3:

  Kó naêng sö phaïm

  Toát

  Toát

   

  Ñaùnh giaù chung cuoái naêm hoïc

  (ghi xeáp loaïi: Xuaát saéc, Khaù, Trung bình, Keùm )

  Xuaát saéc

  Xuaát saéc

   

   

  * Nhaän xeùt cuûa toå tröôûng, phoøng GD-ÑT:

  + Öu ñieåm:

  - Naém vöõng noäi dung vaø đổi mới phöông phaùp daïy hoïc.

  - Ñoaøn keát vaø hoaø nhaõ vôùi ñoàng nghieäp.

  - Coù naêng löïc quaûn lyù vaø ñieàu haønh toát hoaït ñoäng toå chuyeân moân.

  - Coù kó naêng söû duïng toát caùc loaïi nhaïc cuï, ứng dụng công nghệ thông tin để phuïc vuï giaûng daïy.

  + Khuyeát ñieåm:

  - Chöõ vieát coøn haïn cheá.

  * YÙ kieán cuûa GV:

             - Khoâng

                                                                                                Vónh Khaùnh, ngaøy 24  thaùng 05 naêm  2014

               Giaùo vieân                         Toå chuyeân moân

                                                          (PGD & ÑT)                  Hieäu tröôûng

   

   

   

        Lê Tấn Đức                 LêNamThắng           Phan Hữu Phước

   

   

   

   

  PHIEÁU GIAÙO VIEÂN TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ

  (Keøm theo coâng vaên soá 616/ BGDÑT- NGCBQLGD, ngaøy 05 thaùng 02 naêm 2010 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo )

  ------------------------------

  Phoøng GD-ÑT Huyeän Thoaïi Sôn

  Tröôøng Tieåu hoïc:  B.Vónh Khaùnh                       Naêm hoïc: 2013 - 2014

  Hoï vaø teân giaùo vieân: Leâ Taán Ñöùc

  Moân ñöôïc phaân coâng giaûng daïy: AÂm nhaïc ( Khoái 1,2,3 4, 5 )

  1. Ñaùnh giaù xeáp loaïi:

  ( Caùc töø vieát taét tong baûng: a, b, c, d laø caùc tieâu chí töông öùng vôùi caùc yeâu caàu cuûa töøng lónh vöïc )

  Caùc lónh vöïc, yeâu caàu

  Ñieåm ñaït ñöôïc caùc tieâu chí

  Teân minh chöùng

  ( neáu coù)

  a

  b

  c

  d

  Toång

  Ñieåm

  I. Lónh vöïc phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng:

  1. Nhaän thöùc tö töôûng chính trò vôùi traùch nhieäm cuûa moät coâng daân, moät nhaø giaùo ñoái vôùi nhieäm vuï xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.

  10

  9

  10

  9

  38

   

  2. Chaáp haønh chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc.

  9

  10

  10

  9

  38

   

  3. Chaáp haønh quy cheá cuûa ngaønh, quy ñònh cuûa nhaø tröôøng, kæ luaät lao ñoäng. 

  9

  9

  9

  9

  36

   

  4. Ñaïo ñöùc, nhaân caùch vaø loái soáng laønh maïnh, trong saùng cuûa nhaø giaùo, tinh thaàn ñaáu tranh choáng caùc bieåu hieän tieâu cöïc, yù thöùc phaán ñaáu vöôn leân trong ngheà nghieäp, söï tín nhieäm cuûa ñoàng nghieäp, hoïc sinh vaø coäng ñoàng.

  10

  10

  9

  10

  39

   

  5. Trung thöïc trong coâng taùc,ñoaøn keát trong quan heä ñoàng nghieäp, phuïc vuï nhaân daân vaø hoïc sinh.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  II. Lónh vöïc kieán thöùc:

  1. Kieán thöùc cô baûn.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  2. Kieán thöùc veà taâm lí hoïc sö phaïm vaø taâm lí hoïc löùa tuoåi, giaùo duïc hoïc tieåu hoïc.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  3. Kieán thöùc veà kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp, reøn luyeän cuûa hoïc sinh.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  4. Kieán thöùc phoå thoâng veà chính trò, xaõ hoäi vaø nhaân vaên, kieán thöùc lieân quan ñeán coâng ngheä thoâng tin, ngoaïi ngöõ, tieáng daân toäc.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  5. Kieán thöùc ñòa phöông veà nhieäm vuï chính trò, kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi cuûa tænh, huyeän, xaõ nôi giaùo vieân coâng taùc.

  9

  9

  9

  9

  36

   

   

   

   

  III. Lónh vöïc kó naêng sö phaïm:

  1. Laäp ñöôïc keá hoaïch daïy hoïc, bieát caùch soaïn giaùo aùn theo höôùng ñoåi môùi.

  9

  10

  9

  10

  38

   

  2. Toå chöùc vaø thöïc hieän caùc  hoaït ñoäng daïy hoïc treân lôùp nhaèm phaùt huy tính naêng ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh. 

  10

  9

  9

  10

  38

   

  3. Coâng taùc chuû nhieäm lôùp, toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  4. Thöïc hieän thoâng tin hai chieàu trong quaûn lí giaùo duïc, haønh vi trong giao tieáp, öùng xöû coù vaên hoaù vaø mang tính giaùo duïc.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  5. Xaây döïng, baûo quaûn vaø söû duïng coù hieäu quaû hoà sô giaùo duïc vaø giaûng daïy.

  9

  10

  9

  10

  38

   

   

   

  Lónh vöïc

  Ñieåm

  Xeáp loaïi

  Ghi chuù

  I. Phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng

  187

  Toát

   

  II. Kieán thöùc.

  180

  Toát

   

  III. Kó naêng sö phaïm.

  186

  Toát

   

  Xeáp loaïi chung

  553

  Xuaát saéc

   

   

  2. Nhöõng ñieåm maïnh:

  - Naém vöõng noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc.

  - Ñoaøn keát vaø hoaø nhaõ vôùi ñoàng nghieäp.

  - Chịu khó tự học, coù kó naêng söû duïng toát nhaïc cuï.

  3. Nhöõng ñieåm yeáu:

  - Chöõ vieát coøn haïn cheá.

  4. Höôùng phaùt huy ñieåm maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu:

  - Tieáp tuïc phaùt huy caùc ñieåm maïnh.

  - Tieáp tuïc reøn luyện chöõ vieát.

   

                                                                                  Ngaøy 24 thaùng 05  naêm  2014

                                                                                       ( Chöõ kyù cuûa giaùo vieân )

   

   

   

                                                                                                   Leâ Taán Ñöùc                                                                                        

   

   

   

   

   

   2

   

  PHIEÁU ÑAÙNH GIAÙ GIAÙO VIEÂN

    CUÛA TOÅ CHUYEÂN MOÂN VAØ CUÛA HIEÄU TRÖÔÛNG

  (Keøm theo coâng vaên soá 616/ BGDÑT-NGCBQLGD, ngaøy 05 thaùng 02 naêm 2010 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo)

  Caùc lónh vöïc, yeâu caàu

  Ñieåm ñaït ñöôïc caùc tieâu chí

  Teân minh chöùng

  ( neáu coù)

  a

  b

  c

  d

  Toång

  Ñieåm

  I. Lónh vöïc phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng:

  1. Nhaän thöùc tö töôûng chính trò vôùi traùch nhieäm cuûa moät coâng daân, moät nhaø giaùo ñoái vôùi nhieäm vuï xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.

  10

  9

  10

  9

  38

   

  2. Chaáp haønh chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc.

  9

  10

  10

  9

  38

   

  3. Chaáp haønh quy cheá cuûa ngaønh, quy ñònh cuûa nhaø tröôøng, kæ luaät lao ñoäng. 

  9

  9

  9

  9

  36

   

  4. Ñaïo ñöùc, nhaân caùch vaø loái soáng laønh maïnh, trong saùng cuûa nhaø giaùo, tinh thaàn ñaáu tranh choáng caùc bieåu hieän tieâu cöïc, yù thöùc phaán ñaáu vöôn leân trong ngheà nghieäp, söï tín nhieäm cuûa ñoàng nghieäp, hoïc sinh vaø coäng ñoàng.

  10

  10

  9

  10

  39

   

  5. Trung thöïc trong coâng taùc,ñoaøn keát trong quan heä ñoàng nghieäp, phuïc vuï nhaân daân vaø hoïc sinh.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  II. Lónh vöïc kieán thöùc:

  1. Kieán thöùc cô baûn.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  2. Kieán thöùc veà taâm lí hoïc sö phaïm vaø taâm lí hoïc löùa tuoåi, giaùo duïc hoïc tieåu hoïc.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  3. Kieán thöùc veà kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp, reøn luyeän cuûa hoïc sinh.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  4. Kieán thöùc phoå thoâng veà chính trò, xaõ hoäi vaø nhaân vaên, kieán thöùc lieân quan ñeán coâng ngheä thoâng tin, ngoaïi ngöõ, tieáng daân toäc.

  10

  9

  10

  9

  38

   

  5. Kieán thöùc ñòa phöông veà nhieäm vuï chính trò, kinh teá, vaên hoaù xaõ hoäi cuûa tænh, huyeän, xaõ nôi giaùo vieân coâng taùc.

  9

  9

  9

  9

  36

   

   

   

   

  III. Lónh vöïc kó naêng sö phaïm:

  1. Laäp ñöôïc keá hoaïch daïy hoïc, bieát caùch soaïn giaùo aùn theo höôùng ñoåi môùi.

  9

  10

  9

  10

  38

   

  2. Toå chöùc vaø thöïc hieän caùc  hoaït ñoäng daïy hoïc treân lôùp nhaèm phaùt huy tính naêng ñoäng, saùng taïo cuûa hoïc sinh. 

  10

  9

  9

  10

  38

   

  3. Coâng taùc chuû nhieäm lôùp, toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  4. Thöïc hieän thoâng tin hai chieàu trong quaûn lí giaùo duïc, haønh vi trong giao tieáp, öùng xöû coù vaên hoaù vaø mang tính giaùo duïc.

  9

  9

  9

  9

  36

   

  5. Xaây döïng, baûo quaûn vaø söû duïng coù hieäu quaû hoà sô giaùo duïc vaø giaûng daïy.

  9

  10

  9

  10

  38

   

   

  Lónh vöïc

  Ñieåm

  Xeáp loaïi

  Ghi chuù

  I. Phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc, loái soáng

  187

  Toát

   

  II. Kieán thöùc.

  182

  Toát

   

  III. Kó naêng sö phaïm.

  186

  Toát

   

  Xeáp loaïi chung

  555

  Xuaát saéc

   

         

     2. Nhöõng ñieåm maïnh:

  - Naém vöõng noäi dung vaø phöông phaùp toå chöùc daïy hoïc.

  - Có khả năng quản lý tốt tổ chuyên môn.

  - Coù kó naêng söû duïng toát caùc loaïi nhaïc cuï, ứng dụng công nghệ thông tin để phuïc vuï giaûng daïy.

  3. Nhöõng ñieåm yeáu:

  - Chöõ vieát coøn haïn cheá.

  4. Höôùng phaùt huy ñieåm maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu:

  - Caàn phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh, tieáp tuïc reøn luyeän chöõ vieát.

  5. YÙ kieán baûo löu cuûa giaùo vieân ( không ).

                                                                      Thoại Sơn, ngaøy 24 thaùng 05 naêm 2014

                                                                                    TOÅ TRÖÔÛNG TOÅ CHUYEÂN MOÂN

                                                                                         ( PGD&ÑT )

   

           

   

                                                                                                          LeâNamThaéng   

   

   6. Xeáp loaïi chung vaø yù kieán cuûa Hieäu tröôûng:

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                 Xếp loại chung ………………….     Vĩnh Khánh ngaøy 24   thaùng 05 naêm 2014

                                                                                                                   Hieäu tröôûng

                                                                                                             

   

   

   

                                                                                                                                  Phan Hữu Phước

   

         

   

  PGD & ĐT HUYỆN THOẠI SƠN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM    

             TỔ CM ÂM NHẠC 3                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phc

                                                                                                          _________________

   

                                                                                                   Núi Sập ngày 24 tháng 05 năm 2014 

   

  BIÊN BẢN

   HỌP ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO QĐ 14/2007

  NĂM HỌC 2013 –2014

   

  -         Thời gian : Vào lúc 7h.30 thứ bảy ngày 24 tháng 05 năm 2014.

  -         Địa điểm : Trường tiểu học “A” Thị trấn Núi Sập.

  -         Thành phần : Tổ chuyên môn Âm nhạc 3 / 09 thành viên ( không vắng).

  * Nội dung :

       1. Tổ trưởng nêu lại quy trình đánh giá theo QĐ.14 ( theo mẫu) gồm 03 Lĩnh vực _ Mỗi Lĩnh vực có 5 yêu cầu _ Mỗi yêu cầu có 04 tiêu chí đánh giá.

       2. Tiến hành đánh giá :

                 - Từng thành viên nêu phần tự đánh giá.

                 - Cả tổ thảo luận, góp ý,đánh giá biểu quyết các tiêu chí đạt điểm 3,4,9,10 của giáo viên và thống nhất theo phiếu đánh giá tổng hợp xếp loại cả năm như sau:

   TOÅNG HÔÏP

   XEÁP LOAÏI GIAÙO VIEÂN CUÛA TOÅ CHUYEÂN MOÂN

  ( Keøm theo coâng vaên soá 616/ BGDÑT-NGCBQLGD, ngaøy 05 thaùng 02 naêm 2010 cuûa Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo)

                                                                     @ Â @

   

  STT

  Hoï vaø teân giaùo vieân

  GV töï ñaùnh giaù

  Ñaùnh giaù cuûa toå

  ĐƠN

  VỊ

  Toång soá ñieåm

  Xeáp

  loaïi

  Toång soá ñieåm

  Xeáp loaïi

  1

  Leâ Taán Ñöùc

   

   

   

   

  B.VK

  2

  Traàn Chí Hieáu

   

   

   

   

  A.VK

  3

  Phan Kim Ngoïc

   

   

   

   

  A.PT

  4

  Khưu Huy Hoàng

   

   

   

   

  A.VT

  5

  Traàn Quoác Laõm

   

   

   

   

  A.VC

  6

  Phan Vaên Thaïnh

   

   

   

   

  B.VC

  7

  Nguyễn Văn Dũng

   

   

   

   

  A.PH

  8

  Nguyễn Hải Phòng

   

   

   

   

  B.BT

  9

  Dương Hoàng Hải

   

   

   

   

  B.VT

   

   

   

   

                Biên bản được cả tổ thống nhất thông qua tổ chuyên môn Phòng giáo dục & Đào tạo Thoại Sơn  – Lưu tổ chuyên môn và trường tiểu học B Vĩnh Khánh.

   

                                                                                                     Toå tröôûng chuyeân moân

                                                                                                         (Kyù vaø ghi hoï teân )

   

   

   

                                                                                                                                          

                                                      Leâ Taán Ñöùc

    Thành viên

  1.Traàn Quoác Laõm

   

  2. Phan Kim Ngoïc

   

  3. Khưu Huy Hoàng

   

  4. Traàn Chí Hieáu

   

  5. Phan Vaên Thaïnh

   

  6. Nguyễn Văn Dũng

   

  7. Nguyễn Hải Phòng

   

  8. Dương Hoàng Hải

   

  XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   

   

   

   

   

     LêNamThắng

                                           

   

   

   

   

   

   

   

  COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄTNAM

  Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

  BAÛN TÖÏ NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ CUOÁI NAÊM

  Theo Quyeát ñònh 06 cuûa Boä Noäi Vuï

  Naêm hoïc: 2013 – 2014

   

  Hoï vaø teân: Lê Tấn Đức

  Ngày sinh : 24/03/1971

  Công việc được giao : Dạy chuyên môn Âm nhạc.

  Thuộc tổ :  Văn phòng trường tiểu học B Vĩnh Khánh.

  Qua một năm công tác bản thân tôi tự nhận xét đánh giá như sau:

   

  I/ PHẨM CHẤT.CHÍNH TRỊ.ĐẠO ĐỨC.LỐI SỐNG:

  a. Nhaän thöùc tö töôûng, chính trò:

  - Coù nhaän thöùc veà tö töôûng chính trò vöõng vaøng.

  b. Chaáp haønh chính saùch, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc:

  - Chaáp haønh toát chính saùch, luaät phaùp cuûa nhaø nöôùc.

  c. Vieäc chaáp haønh quy cheá cuûa ngaønh, quy ñònh cuûa cô quan, ñôn vò, ñaûm baûo soá löôïng chaát löôïng ngaøy, giôø coâng lao ñoäng:

  -  Chaáp haønh toát quy ñònh cuûa ngaønh, ñaûm baûo giôø coâng lao ñoäng.

  d. Giöõ gìn ñaïo ñöùc, nhaân caùch vaø loái soáng laønh maïnh, trong saùng cuûa giaùo vieân, yù thöùc ñaáu tranh choáng caùc bieåu hieän tieâu cöïc, söï tín nhieäm cuûa ñoàng nghieäp, hoïc sinh vaø nhaân daân:

  - Coù ñaïo ñöùc vaø loái soáng laønh maïnh, trong saùng cuûa ngöôøi thaày giaùo, ñöôïc ñoàng nghieäp, phuï huynh vaø hoïc sinh tín nhieäm.

  e. Töï xeáp loaïi veà phaåm chaát, ñaïo ñöùc, loái soáng: ( Loaïi Toát, khaù, trung bình, keùm )

                                                                                                      Ä Xeáp loaïi: Toát

  II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐƯỢC GIAO:

  a. Khoái löôïng, chaát löôïng, hieäu quaû giaûng daïy vaø coâng taùc trong töø vò trí, töøng thôøi gian vaø töøng ñieàu kieän coâng taùc cuï theå:

            - Daïy Âm nhạc khoái 1,2,3,4,5, hoaøn thaønh tốt keá hoaïch điều hành và quản lý tổ chuyên môn, döï giôø ñoàng nghieäp ( 20 tieát ).

  - Keát quaû giaûng daïy ñöôïc BGH xeáp loaïi toát.

  - Chaát löôïng moân hoïc trong năm:

  *TSHS: 449  

  * XL (A+ = HTT) 73 em . TL: 16.25%

  * XL(A= HT) 376 em TL: 83.75 %.

  Cuï theå

  + Khoái Moät: TSHS   86 – XL (A+ ).12.TL:13.63%  - XL(A) 76. TL: 86.37 %.

  + Khoái Hai:  TSHS   91– XL (A+ ) 17. TL: 18.68% - XL(A) 74. TL: 81.32 %. 

  + Khoái Ba:   TSHS   94 – XL (A+ ).15.TL: 16,48% - XL(A) 79.  TL: 83,52 %. 

  + Khoái Boán: TSHS   99 –XL (A+ ) .16. TL:16.16% - XL(A) 83  .TL: 83,84 %. 

  + Khoái Naêm: TSHS  79 –XL (A+ ).13. TL: 16.45% - XL(A) 66 . TL:83,55%. 

  - Thao giaûng: 2 tieát.

  b. Tình thaàn hoïc taäp naâng cao trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï, yù thöùc toå chöùc kyû luaät tinh thaàn traùch nhieäm trong giaûng daïy vaø coâng taùc, tinh thaàn pheâ vaø töï pheâ bình:

  - Luoân tự học,tự rèn  luyện để naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï.

  - Chaáp haønh toát söï phaân coâng caáp laõnh ñaïo.

  - Sáng tạo trong giảng dạy coù tinh thaàn traùch nhieäm cao trong coâng taùc.

  c. Töï xeáp loaïi veà chuyeân, moân nghieäp: ( Loaïi toát, khaù, trung bình, keùm )

                                                                                                                   Ä Xeáp loaïi: Toát

  III. KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN :  ( Veà chuyeân moân, nghieäp vuï, naêng löïc quaûn lí vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi, . . . )

  - Quản lý và sử dụng tốt trang Violet của Tổ bộ môn Âm nhạc.

  - Coù kĩ năng chuyên môn vững vàng , naêng löïc quaûn lí toå toát, có khả năng phối hợp tốt các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

  IV. XẾP LOẠI CHUNG: ( Xuaát saéc, khaù, trung bình, keùm )

                                                                                                      ÄXeáp loaïi: Xuaát saéc

                                                             Vónh Khaùnh, ngaøy 24 thaùng 05 naêm  2014

                                                                                             Ngöôøi viết

  Nhaän xetù ñaùnh giaù, xeáp loaïi cuûa toå chuyeân moân:

  - Xeáp loaïi tieâu chuaån veà phaåm chaát chính trò,

  ñaïo ñöùc loái soáng.

  Xeáp loaïi: Toát                                                                        Lê Tấn Đức

  - Xeáp loaïi tieâu chuaån veà nghieäp vuï, chuyeân moân:

  Xeáp loaïi:Toát                                                                                                

  - Xeáp loaïi chung :Xuaát saéc

        Tổ trưởng tổ văn phòng

   

   

       Lê Minh Đằng

   

  Toùm taét nhaän xeùt, ñaùnh giaù, xeáp loaïi cuûa thuû tröôûng ñôn vò cô sôû:

  - Xeáp loaïi tieâu chuaån veà phaåm chaát chính trò, ñaïo ñöùc loái soáng.

  Xeáp loaïi:………………………                                                           

  - Xeáp loaïi tieâu chuaån veà nghieäp vuï, chuyeân moân:

  Xeáp loaïi:………………………                                                                                                

  - Xeáp loaïi chung :…


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 07:51 22/05/2014
  Số lượt xem: 225
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  LÊN VÀ XUỐNG

  Nhúng mã HTML