SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U
  Gốc > TRANG TIN ĐOÀN -ĐỘI >

  DỰ THẢO HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI TNTP-HCM 2012-2013

  1_500

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   
     
   

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
     
   

   

   

  ĐIỀU LỆ

  Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

  (Ban hành kèm theo Thông tư  số… /2012/TT-BGDĐT ngày…tháng…năm 2012

  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

   

   
     

   

  Chương I

  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Điều lệ Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi (sau đây gọi tắt là Hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi.

  2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là giáo viên - Tổng phụ trách Đội) đang công tác tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học; tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Điều 2. Mục đích và yêu cầu của Hội thi

  1. Mục đích Hội thi

  a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên - Tổng phụ trách Đội đạt danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi, tạo điều kiện để giáo viên - Tổng phụ trách Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học;

  b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên - Tổng phụ trách Đội tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

  c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên - Tổng phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

  2. Yêu cầu của Hội thi

  Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên - Tổng phụ trách Đội học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

    Điều 3. Các cấp tổ chức Hội thi, số lượng giáo viên tham gia Hội thi

  1. Các cấp tổ chức Hội thi

  a) Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần;

  b) Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;

  c) Liên hoan giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần.

  2. Số lượng giáo viên tham gia Hội thi

  Số lượng giáo viên - Tổng phụ trách Đội dự thi ở mỗi Hội thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

  Điều 4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

  1. Thời gian tổ chức Hội thi do trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp huyện), giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp tỉnh) và chủ tịch Hội đồng Đội cùng cấp thống nhất quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học;

  2. Địa điểm tổ chức thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp do Trưởng Ban Tổ chức Hội thi quyết định. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham gia dự thi có thể chia thành các điểm thi, cụm thi nhỏ;

  3. Liên hoan giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc sẽ có kế hoạch và những quy định tổ chức riêng.

  Điều 5. Công nhận danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi

  Giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ này được công nhận là giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức Hội thi (Mẫu giấy chứng nhận giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi kèm theo văn bản này).

  Chương II

  NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI,

  ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

            Điều 6. Nội dung và hình thức thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi

  1. Nội dung thi

  a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi được đánh giá trong thời gian bốn (04) năm gần nhất năm tổ chức Hội thi;

  b) Một bài kiểm tra hiểu biết về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động Đội hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiến thức và kỹ năng); 

  c) Thực hành nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 nội dung do giáo viên - Tổng phụ trách Đội tự chọn và 1 nội dung do Ban tổ chức quy định bằng hình thức bốc thăm;

  d) Thi năng khiếu tổng phụ trách Đội về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên - Tổng phụ trách Đội dự thi lựa chọn.

  2. Hình thức thi

  a) Giáo viên - Tổng phụ trách Đội nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo;

  b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết hoặc hỏi đáp. Thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. Nếu là thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên;

  c) Thực hành nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi được tổ chức tại trường tiểu học (đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội trường tiểu học) và trung học cơ sở (đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học). Giáo viên - Tổng phụ trách Đội được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho nội dung thực hành trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi thực hành;

  d) Thi năng khiếu tổng phụ trách Đội được tổ chức theo hình thức thi cá nhân hoặc thi nhóm và do giáo viên - Tổng phụ trách Đội lựa chọn hình thức và nội dung thi cho mình.

  Điều 7. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp

  1. Cấp huyện

  a) Đối tượng:

  Tham dự Hội thi cấp huyện là giáo viên - Tổng phụ trách Đội đang trực tiếp làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở các trường học trên địa bàn huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) tổ chức Hội thi.

  b) Điều kiện:

  Liên đội trường học có giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham dự Hội thi cấp huyện phải đạt danh hiệu liên đội mạnh từ cấp huyện trở lên trong hai (02) năm liền trước năm tổ chức Hội thi.

  2. Cấp tỉnh

  a) Đối tượng:

  Tham dự Hội thi cấp tỉnh là giáo viên - Tổng phụ trách Đội đang trực tiếp làm công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường học trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Hội thi.

  b) Điều kiện:

  Giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham dự Hội thi cấp tỉnh ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham gia Hội thi cấp huyện còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện hai lần trong bốn (04) năm trước liền trước năm tổ chức Hội thi.

  Mỗi phòng giáo dục và đào tạo được cử các thành viên tham gia Hội thi cấp tỉnh, số thành viên dự thi do Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh quy định.

  Chương III

  THẨM QUYỀN TỔ CHỨC HỘI THI,

  BAN TỔ CHỨC, BAN THƯ KÝ VÀ GIÁM KHẢO HỘI THI

   Điều 8. Hội thi cấp huyện

  Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện do phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với Hội đồng Đội huyện tổ chức. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi theo các quy định của Điều lệ này. Kế hoạch tổ chức Hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến các trường ít nhất là 1 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi.

  Điều 9. Hội thi cấp tỉnh

  Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh do sở giáo dục và đào tạo  phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh tổ chức. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi theo các quy định của Điều lệ này. Kế hoạch tổ chức Hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến Phòng giáo dục và đào tạo và Hội đồng Đội huyện ít nhất là 2 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi.

  Điều 10. Liên hoan giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc

  Liên hoan giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi  toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội đồng Đội trung ương chỉ đạo tổ chức và được thực hiện theo các quy định tại Điều 3, Điều 4 của Điều lệ này.

  Điều 11. Tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi

  Thủ trưởng của đơn vị tổ chức Hội thi (giám đốc sở giáo dục và đào tạo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo) ra quyết định thành lập Ban Tổ chức.

  1. Thành phần: Trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên.

  a) Trưởng ban:

  Hội thi cấp huyện: là trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

  Hội thi cấp tỉnh: là giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

  b) Phó trưởng ban:

  Hội thi cấp huyện: Gồm 02 Phó trưởng ban, trong đó có 01 Phó trưởng ban là phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo hoặc cán bộ phụ trách chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách tổ chức; 01 phó trưởng ban là chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng Đội huyện.

  Hội thi cấp tỉnh: Gồm 02 Phó trưởng ban, trong đó có 01 Phó trưởng ban là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc trưởng phòng chuyên môn hoặc trưởng phòng tổ chức cán bộ; 01 Phó trưởng ban là chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

  c) Thành viên: Là cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ Hội đồng Đội có kinh nghiệm, có uy tín, có năng lực, có trình độ chuyên môn tốt.

  2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi

  a) Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ này.

  b) Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi và gửi thông báo đến các đơn vị tham gia Hội thi;

  c) Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi;

  d) Soạn thảo chương trình hoạt động, nội quy và lịch thi;

  đ) Giới thiệu, đề xuất những người có đủ năng lực để tham gia Ban Giám khảo và trình thủ trưởng của đơn vị tổ chức Hội thi (giám đốc sở giáo dục và đào tạo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo) ra quyết định thành lập Ban Giám khảo;

  e) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi;

  g) Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liên quan.

  Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi

  1. Điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi. Các ban và tiểu ban làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi.

  2. Quyết định cơ cấu giải thưởng của Hội thi.

  3. Quyết định tước bỏ quyền dự thi của giáo viên - Tổng phụ trách Đội, quyền chấm thi của giám khảo nếu vi phạm những quy định trong Điều lệ Hội thi.

  Điều 13. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội thi

  1. Thành phần:

  a) Trưởng Ban Thư ký: Là một trong những thành viên của Ban Tổ chức Hội thi.

  b) Thành viên: Gồm thư ký tổng hợp và thư ký các tiểu ban giám khảo.

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  a) Ban Thư ký là bộ phận thường trực, giữ mối liên hệ với các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo;

  b) Giúp Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị các nội dung để tiến hành các cuộc họp Ban Tổ chức, các văn bản chỉ đạo và triển khai Hội thi;

  c) Tổng hợp kết quả chấm thi, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức Hội thi;

  d) Giải quyết các yêu cầu chuyên môn;

  đ) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi;

  e) Viết báo cáo tổng kết Hội thi.

  Ban Thư ký phải tuân thủ các quy định về bảo mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

  Điều 14. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám khảo Hội thi

  1. Thành phần

  a) Trưởng ban: Là Trưởng Ban Tổ chức hoặc Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi;

  b) Phó trưởng ban;

  c) Các tiểu ban: Gồm các thành viên am hiểu, có kinh nghiệm hoặc có kiến thức về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi, thực hiện việc đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Điều lệ này. Mỗi tiểu ban có một trưởng tiểu ban;

  Thành viên Ban Giám khảo bao gồm:

  Chuyên viên các phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo;

  Uỷ viên Hội đồng đội các cấp;

  Các chuyên gia về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi (Giáo viên các trường, trung tâm huấn luyện Đoàn Đội; cán bộ các ban của huyện Đoàn, tỉnh Đoàn; cán bộ nhà thiếu nhi huyện, tỉnh; giảng viên trường sư phạm tỉnh…).

  2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Giám khảo

  a) Đọc đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; coi thi, chấm bài thi: kiến thức và kỹ năng, thực hành, năng khiếu tổng phụ trách Đội theo lịch của Ban tổ chức;

  b) Đánh giá các bài thi của giáo viên - Tổng phụ trách Đội.

  3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban Giám khảo

  a) Chịu trách nhiệm tổ chức, theo dõi, kiểm tra đôn đốc toàn bộ các hoạt động chấm thi;

  b) Liên hệ thường xuyên với Trưởng Ban Tổ chức Hội thi để giải quyết các vấn đề phát sinh nếu Trưởng Ban Giám khảo không phải là Trưởng Ban Tổ chức Hội thi;

  c) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

  4. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng tiểu ban

  a) Điều khiển các hoạt động của tiểu ban theo quy định;

  b) Liên hệ với Trưởng Ban Giám khảo để giải quyết các vấn đề liên quan;

  c) Theo dõi hoạt động của tiểu ban để phản ánh kịp thời và đề xuất với Trưởng Ban Giám khảo những kiến nghị và những điều chỉnh cần thiết về chuyên môn trong quá trình Hội thi;

  d) Tổ chức cho các thành viên trong tiểu ban trao đổi, nhận xét đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bài thi kiến thức và kỹ năng, thực hành, năng khiếu tổng phụ trách Đội đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham dự Hội thi.

  Chương IV

  TỔ CHỨC HỘI THI

  Điều 15. Kế hoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi

  1. Kế hoạch Hội thi do cấp tổ chức Hội thi quy định, bao gồm:

  a) Mục đích, yêu cầu của Hội thi;

  b) Nội dung, hình thức thi;

  c) Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi;

  d) Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi;

  đ) Những nội dung đánh giá các bài thi kiểm tra năng lực, thực hành, năng khiếu tổng phụ trách Đội và sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham dự Hội thi;

  e) Đánh giá kết quả của giáo viên - Tổng phụ trách Đội dự thi và cơ cấu giải thưởng của Hội thi.

  2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

  Danh sách trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các giáo viên - Tổng phụ trách Đội đăng ký dự thi;

  Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham dự Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng);

  Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về công tác Đội và phong trào thiếu nhi của các giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham dự Hội thi;

  Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi công nhận giáo viên tổng phụ trách đạt danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi (quy định đối với Hội thi cấp tỉnh).

  3. Hồ sơ được gửi về Ban Tổ chức Hội thi theo quy định tại Chương III của Điều lệ này.

  Điều 16. Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi

  1. Tổ chức thi

  Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dung thi, thông báo lịch thi cho các đơn vị tham gia trước thời gian thi một (01) tuần và niêm yết công khai tại các địa điểm thi.

  2. Đánh giá các nội dung thi

  a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về công tác Đội và phong trào thiếu nhi được đánh giá theo thang điểm 10 do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;

  Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về công tác Đội và phong trào thiếu nhi đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của Trưởng ban tổ chức Hội thi.

  b) Bài thi kiến thức và kỹ năng được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Nếu tổ chức thi viết thì bài thi viết do 2 giám khảo chấm độc lập, nếu tổ chức thi hỏi đáp thì bài thi hỏi đáp có ít nhất 2 giám khảo trở lên chấm độc lập;

  c) Bài thi thực hành được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi quy định đối với từng cấp học. Mỗi bài thi thực hành có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

  Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi thực hành, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên - Tổng phụ trách Đội dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của nội dung thực hành theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên - Tổng phụ trách Đội tham gia Hội thi.

  d) Bài thi năng khiếu tổng phụ trách Đội  được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá của Bộ hoặc sở giáo dục và đào tạo quy định đối với từng cấp học. Mỗi bài thi năng khiếu tổng phụ trách Đội có từ 3 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

  Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

  Điều 17. Đánh giá kết quả của giáo viên - Tổng phụ trách Đội dự thi

  Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:

  a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

  b) Bài thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng đạt từ 8 điểm trở lên;

  c) Các bài thi thực hành đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi thực hành đạt loại giỏi.

  d) Bài thi năng khiếu tổng phụ trách Đội đạt từ 7 điểm trở lên.

  Điều 18. Tổng kết và công bố kết quả Hội thi

  1. Kết quả Hội thi được công bố tại buổi tổng kết Hội thi và được gửi đến các đơn vị dự thi.

  2. Báo cáo kết quả Hội thi về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Nội dung báo cáo gồm:

  a) Đề bài thi kiến thức và kỹ năng sử dụng trong Hội thi;

  b) Tên bài thi thực hành và người thực hiện bài thi;

  c) Tên bài thi năng khiếu tổng phụ trách Đội và người thực hiện bài thi;

  d) Nội dung và đánh giá kết quả Hội thi;

  đ) Danh sách giáo viên - Tổng phụ trách Đội đạt danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi trong Hội thi;

  e) Quyết định khen thưởng kèm theo danh sách khen thưởng cá nhân và đồng đội đạt giải của Hội thi.

  Điều 19. Sử dụng kết quả Hội thi

  1. Kết quả Hội thi được sử dụng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.

  2. Danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi được xem như tương đương với danh hiệu giáo viên dạy giỏi và được bảo lưu công nhận theo số năm của mỗi lần tổ chức Hội thi các cấp quy định tại Điều III (hai (02) năm đối với cấp huyện, bốn (04) năm đối với cấp tỉnh); đồng thời là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên - Tổng phụ trách Đội.

  3. Căn cứ điều kiện cụ thể, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương và Hội đồng Đội các cấp quy định chế độ ưu đãi đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi, đối với tập thể có nhiều thành tích trong Hội thi./.  

   

                                     

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Vinh Hiển


   

   

   

   

  UBND HUYỆN/TỈNH/THÀNH PHỐ…..

  PHÒNG/SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                                                                       

                  

  TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  CHỨNG NHẬN

   

                                   Ông/Bà:………………………………………………………………..

                                   …………………………………………………………………………

   

                        Đạt danh hiệu giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp …………….. năm học 20…20…

                        và được bảo lưu kết quả đến năm học 20…20…

   

   

                                                                                                                              …………….., ngày ….. tháng…. năm 20…

  Vào sổ cấp giấy chứng nhận số:…ngày….tháng…năm                                             TRƯỞNG PHÒNG/GIÁM ĐỐC

  Kèm theo QĐ số:………, ngày……                                                                                     

   

   

   

   

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   
     
   

   

  Dự thảo 2

   
  Số:           / 2012/TT-BGDĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
     
   

                    

  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2012

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội

  thiếu niên tiền phong Hồ chí Minh giỏi

   

   
     

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

  Sau khi có ý kiến của Hội đồng Đội trung ương tại công văn số 61/HĐĐTW ngày 30/5/2012 về việc góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Hội thi giáo viên - Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng       năm 2012.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Uỷ ban VHGD -TNTN&NĐ của Quốc hội;

  - Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

  - Ban Tuyên giáo TW;

  - Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);

  - Hội đồng Đội Trung ương;

  - Công báo;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Website Chính phủ;

  - Website Bộ GD&ĐT;

  - Như Điều 3 (để thực hiện);

  - Lưu VT, Vụ PC, Cục NGCBQLCSGD/Bình.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Vinh Hiển

   


   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 19:44 25/08/2012
  Số lượt xem: 608
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">