Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  THÔNG TƯ LT 68/2011 BGD&ĐT VỀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN

  7796049 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI –––––––––––––– Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12...

  SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SEQAP

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) sổ tay hướng dẫn thực hiện quỹ phúc lợi học sinh Hà Nội, 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 4828/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ Giáo dục nhà trường và Sổ tay hướng dẫn...

  NGHỊ ĐỊNH 39/BGD VỀ TĐKT NGÀY 27.04.2012

  CHÍNH PHỦ ______ Số: 39/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen...

  LÊN VÀ XUỐNG

  Nhúng mã HTML