Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Gốc > ÂM NHẠC TIỂU HỌC >

  GIÁO VIÊN DẠY CHUYÊN NĂM 2013-2014

       UBND HUYỆN THOẠI SƠN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc  lập - Tự do – Hạnh phúc

         
       
     
   

   

   

             Số : 23/ HD-GDĐT                                  Thoại Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2013

    V/v: Quản lý hoạt động chuyên môn GV

   chuyên dạy các môn năng khiếu, tự chọn

      ở cấp tiểu học năm học 2013 - 2014

   

                        Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện.

              Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 -2014 tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học các môn năng khiếu và tự chọn (Anh văn), Phòng Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn quyết định chọn cử tổ trưởng bộ môn và hướng dẫn hoạt động chuyên môn ở các tổ này như sau:

   

  I/ TỔ CHUYÊN MÔN:  Có 160 GV/17 tổ

   

  1-Tổ thể dục: Có 54 GV/6 tổ

  * Tổ 1: 12 giáo viên gồm các trường : Tây Phú, An Bình, Vọng Thê, A+B Óc Eo, B Vọng  Đông.

  -Tổ trưởng : Đ/c nguyễn Ánh Hoàng - B Vọng  Đông ( ĐT : 01886 997552 ).

  -Tổ phó      : Đ/c Nguyễn Thành Trung – Vọng Thê    ( ĐT : 01654 428833 ).

  * Tổ 2: 08 giáo viên  gồm các trường: A Vọng Đông, Mỹ Phú Đông, A+B Bình Thành, B Núi Sập.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Tô Thanh Trường - B  Núi Sập ( ĐT : 01259.419952 ).

  -Tổ phó      : Đ/c  Trần Thanh  Nhã - B Bình Thành ( ĐT : 0985099435 ).

  * Tổ 3: 08 giáo viên  gồm các trường : A+ B Thoại Giang, A+ C Núi Sập, A Định Thành.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Nguyễn Hồng Phúc- A Định Thành ( ĐT : 0976.995639 ).

              -Tổ phó     : Đ/c  Bùi Thanh Cang      -  B Thoại Giang ( ĐT : 0985.967404 ).

  * Tổ 4: 10 giáo viên gồm các trường: B Định Thành, A+B  Định Mỹ, A+B Vĩnh Phú, B Vĩnh Trạch.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Huỳnh Ngọc To      -  A Vĩnh Phú ( ĐT : 0985.005346 ).

              -Tổ phó      : Đ/c  Dương Thanh Hiền -  B Vĩnh Trạch ( ĐT : 0985 967404 ).

  * Tổ 5: 08 giáo viên  gồm các trường : A Vĩnh Trạch, A+B Vĩnh Khánh, B Vĩnh Chánh.

  -Tổ trưởng : Đ/c   Lê Thanh Hải    -  B Vĩnh Khánh ( ĐT : 0939 679949 ).

  -Tổ phó :      Đ/c   Lâm Tiến Hùng - A Vĩnh Khánh ( ĐT : 0979.820532 ).

  * Tổ 6: 08 giáo viên  gồm các trường :  A Vĩnh Chánh, A+B Phú Hòa, Phú Thuận.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Trần Văn Tâm  - A Vĩnh Chánh ( ĐT : 0989.118339 ).

  -Tổ phó :      Đ/c  Trần Huỳnh Tú - A Phú Hòa  ( ĐT : 0986 867679 ).

     

  2/ Tổ Âm nhạc: Có 31 GV/03 tổ

       * Tổ 1: 09 giáo viên gồm các trường :  An Bình, Vọng Thê, A+B Óc Eo, A+B Vọng  Đông,  Mỹ Phú Đông.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Trương Văn Hải  - A Óc Eo ( ĐT : 0947. 619565 ).

  -Tổ phó :      Đ/c  Huỳnh Bá Lộc    - B Vọng  Đông ( ĐT : 0986 494640 ).

  * Tổ 2: 12 giáo viên  gồm các trường : B Thoại Giang, A Bình Thành, A+B+C Núi Sập,  A+B Định Mỹ, A+B Vĩnh Phú, A+B Định Thành.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Lê Hữu Dụng - A Vĩnh Phú ( ĐT : 0986. 555186 ).

              -Tổ phó      : Đ/c  Lê Văn Kế      - B.Vĩnh Phú ( ĐT : 0988.444513 ).

        * Tổ 3: 10 giáo viên gồm các trường : B Bình Thành, A+B Vĩnh Trạch, A+B Vĩnh Khánh,  A+B Vĩnh Chánh, A+B  Phú Hòa, Phú Thuận.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Lê Tấn Đức    - B Vĩnh Khánh ( ĐT : 0919. 367027 ).

  -Tổ phó      : Đ/c Trần Chí Hiếu - A Vĩnh Khánh ( ĐT : 0914 670534 ).

   

  3/ Tổ Mĩ Thuật : Có 34 GV /4 tổ

  * Tổ 1: 08 giáo viên  gồm các trường : Tây Phú,  An Bình, Vọng Thê, A+B Óc Eo, B Vọng  Đông, Mỹ Phú Đông.

  -Tổ trưởng : Đ/c   Lê GiangNam         -  An Bình ( ĐT : 01234524447 ).

  -Tổ phó      : Đ/c   Khưu Thị Triều Anh - Mỹ Phú Đông ( ĐT: 01658 355699 ).

  * Tổ 2: 10 giáo viên gồm các trường : A Vọng Đông, A Thoại Giang, A+B Bình Thành, A+B+C Núi Sập, A+B Vĩnh Phú.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Huỳnh Khương Thịnh   - B Vĩnh Phú ( ĐT : 01228 192686 ).

              -Tổ phó      : Đ/c  Nguyễn Hữu Phương Huy- C Núi Sập ( ĐT: 0939 9903827 ).

  * Tổ 3: 07 giáo viên gồm các trường : A+B Định Thành,  A+B Định Mỹ, A+B Vĩnh Trạch, B Vĩnh Khánh.

  Tổ trưởng : Đ/c  Huỳnh Văn Cọp   - A Vĩnh Trạch ( ĐT : 0974 648416 ).  

        Tổ phó      : Đ/c  Trương Thị Thúy - B Vĩnh Trạch ( ĐT : 0984 044256 ). 

       * Tổ 4: 08 giáo viên  gồm các trường :  A Vĩnh Khánh, A+B Vĩnh Chánh, A+B Phú Hòa, Phú Thuận.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Trương Kỉnh Nhơn           -  A Phú Hòa ( ĐT : 0987 022656 ).

  -Tổ phó      : Đ/c  Nguyễn Thị Hồng Nhung -  A Vĩnh Khánh ( ĐT:0979 501631 ).

   

  4/ Tổ Anh Văn: Có 41 GV/04 tổ

  * Tổ 1: 07 giáo viên  gồm các trường :Tây Phú,  An Bình,Vọng Thê, B Óc Eo, B Vọng  Đông, Mỹ Phú Đông.

  -Tổ trưởng : Đ/c Từ Đức Thắng            – B Óc Eo  ( ĐT : 0978.053636 ).

  -Tổ phó      : Đ/c  Nguyễn Ngọc Thành - B Vọng Đông ( ĐT: 0939.959493 ).

  * Tổ 2: 10 giáo viên  gồm các trường : A Óc Eo, B Thoại Giang, A+B  Bình Thành, B+C Núi Sập, A Vọng Đông, B Định Mỹ.

              -Tổ trưởng : Đ/c  Vương Thị Tuyết Hương - B Định Mỹ ( ĐT : 01267.697198 ).

              -Tổ phó      : Đ/c  Vũ Thị Nga                      - B Thoại Giang ( ĐT : 0939.156877 ).

        * Tổ 3: 13 giáo viên  gồm các trường : A Núi Sập, A+B Vĩnh Khánh, A+B Vĩnh Phú, A+B  Định Thành, A Định Mỹ.

  -Tổ trưởng : Đ/c  Lê Thị Mỹ Linh     – A Núi Sập ( ĐT : 0907.599086 ).

  -Tổ phó      : Đ/c  Phạm Công Thoại – A Định Mỹ ( ĐT : 0974.633729 ).

        * Tổ 4: 11 giáo viên gồm các trường : A Thoại Giang, A+B Vĩnh Trạch, A+B Vĩnh Chánh, A+B Phú Hoà, Phú Thuận.

              - Tổ trưởng : Đ/c Huỳnh Thị Bích Liên  – A Phú Hoà ( ĐT : 0919.787527 ).

              - Tổ phó      : Đ/c Trần Thị Hoài Linh     – B Phú Hoà ( ĐT : 0909.092908 ).

   

  II/ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN.

  Công tác quản lý chỉ đạo của PGD- ĐT và BGH các trường về quy chế chuyên môn đối với các giáo viên này được thực hiện theo Điều lệ trường  tiểu học của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục- Đào tạo An Giang.

  Trong năm học này, Phòng lưu ý thêm một số nội dung sau:

  - BGH ghép các giáo viên này vào tổ văn phòng để quản lý về mặt hành chánh, việc dự giờ các giáo viên này ở trường vẫn tiến hành như những giáo viên dạy các môn văn hóa. Trong năm học, khi đánh giá, xếp loại công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc dự giờ giáo viên đang thử việc,... có thể kết hợp với tổ bộ  môn để được tư vấn thêm.

  - Họp tổ chuyên môn mỗi tháng 02 lần ( vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng), ngày họp của từng tổ trong tuần cụ thể như sau:

  + Tổ Mĩ thuật : Chiều thứ ba.

  + Tổ Thể dục  : Chiều thứ tư.

  + Tổ Anh văn : Chiều thứ năm.

  + Tổ Âm nhạc : Chiều thứ sáu.

  - Trong họp tổ cần kết hợp dạy minh họa, duyệt sổ sách và kế hoạch bài học theo quy định. Địa điểm họp tổ được luân phiên xoay vòng ở các trường và được tổ trưởng cập nhật vào chương trình công tác tháng ( có thông báo cho các trường trong tổ nắm).

  - Tổ trưởng bộ môn phải xây dựng kế hoạch năm kèm theo chương trình công tác tháng ( trong kế hoạch cần cụ thể nội dung kiểm tra chuyên đề GV), nộp về Phòng để ký duyệt ( Gởi 02 bản về phòng chậm nhất là  ngày 27/09/2013), liên hệ với BGH các trường để nắm số liệu HS, sơ yếu lý lịch và thời khóa biểu dạy của giáo viên ( danh sách GV dạy đính kèm theo công văn này).

       

  Yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt tinh thần công văn này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần phản ánh về Phòng ( Tổ chuyên môn Tiểu học) để được hướng  dẫn cụ thể thêm./.

   

  Nơi nhận:                                                                                  KT. TRƯỞNG PHÒNG

  - Lãnh đạo Phòng GDĐT;                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  - Các trường tiểu học;

  - Lưu VT, CMTH.                                                                                    ( Đã ký )

   

   

                              Võ Văn Đông


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 13:39 07/04/2014
  Số lượt xem: 244
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  LÊN VÀ XUỐNG

  Nhúng mã HTML