Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/
  Gốc > BÀI VỞ HÀNG NGÀY >

  BÀI THU HOẠCH Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa XII)

   

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

  BÀI THU HOẠCH

  Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5

  Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng (Khóa XII)

  --------------------------------

   

  - Họ và tên : Lê Tấn Đức          Sinh ngày: 24/3/1971

  - Ngày vào Đảng : 2/9/200     Chính thức : 2/9/200

  - Chức vụ : Đảng viên – Giáo viên.

  - Đơn vị : Trường tiểu học B Vĩnh Khánh.

  -  Đang sinh hoạt tại chi bộ : Trường tiểu học B Vĩnh Khánh, thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Khánh.

  Qua học tập , quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và các kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ huyện, bản thân đã nhận thức và vận dụng vào thực tiển cuộc sống công việc như sau;

  1.Nhận thức của cá nhân đối với các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

  * Về thực trạng ( thành tựu, hạn chế, nguyên nhân)

  - Thành tựu : Qua tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” Kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn hơn trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội.

  - Hạn chế và nguyên nhân: Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Xuất phát điểm phát triển và năng lực nội tại của kinh tế tư nhân nhìn chung còn thấp; chủ yếu vẫn là kinh tế hộ, cá thể. Nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động thiếu ổn định, bền vững, thậm chí bị thua lỗ, giải thể, phá sản. Tình trạng vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, cạnh tranh không lành mạnh, gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, không quan tâm bảo đảm lợi ích của người lao động diễn biến phức tạp, có nơi, có lúc rất nghiêm trọng…

   

   

   

  * Những điểm mới Thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp : 

  - Điểm mới : Trong 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh tế, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

  -Thời cơ, thách thức, mục tiêu và giải pháp : Nhiệm vụ của Hội nghị lần này là trên cơ sở quán triệt thật sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế thừa, bổ sung phát triển Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, ban hành một nghị quyết mới của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ nay - -Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã được chỉ ra từ lâu nhưng qua nhiều nhiệm kỳ đến nay tình hình vẫn chậm chuyển biến, thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa xác định rõ ràng, đúng đắn chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và chức năng, nhiệm vụ chính trị – xã hội của doanh nghiệp nhà nước; chưa có chuẩn mực trong hạch toán kinh doanh đúng đắn và phù hợp với doanh nghiệp nhà nước trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa thông thường với sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích. Việc quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước chậm được đổi mới, hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế. - Cần tạo sự thống nhất cao về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; xây dựng mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; đổi mới tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước lớn; phương án đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng và công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước.

  2.Đề xuất, kiến nghị, biện pháp thực hiện:

  - Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TW lần thứ 5 của BCHTW Đảng khóa XII trong thời gian tới, tôi xin đề xuất 3 biện pháp thực hiện như sau:

  - Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động thực hiện công tác chuyên môn, mỗi thầy cô giáo là tấm gương về tự học và sang tạo.

  -Tự phê bình và phê bình  thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

  -Thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”.

  3. Trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện Nghị quyết và kế hoạch hành động:

  - Bản thân là đảng viên giáo viên tôi luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa  Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Chấp hành tốt  các chủ trương, chính sách của  đảng pháp luật  Nhà nước. Thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú. thực hiện tốt lối sống lành  mạnh, giản dị, trung thực.  luôn giữ gìn đoàn  kết nội bộ, tiếp thu  và lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí trong đơn vị.

  - Thực hiện tốt quy  chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị.

  -Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác, đãm bảo chất lượng bộ môn Âm nhạc và các môn học khác luôn đạt và vượt chỉ tiêu theo “Chuẩn KTKN”.

  -  Luôn không ngừng học hỏi để có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt  tình với công cuộc đổi  mới giáo dục. Cố gắng  phấn đấu trau dồi chuyên môn, biết sử dụng các công nghệ tin vào dạy học, hiểu biết định hướng giáo dục của ngành ,cùng đồng nghiệp xây dựng môi trường học tập thân thiện nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu môn học, làm tốt vai trò của người thầy để xứng đáng là một đảng viên tốt.

  Người viết thu hoạch

   

   

   

          Lê Tấn Đức


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 20:32 10/11/2017
  Số lượt xem: 279
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  LÊN VÀ XUỐNG

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  Nhúng mã HTML

  Nhúng mã HTML

  Nhúng mã HTML